Historie

Nørre Kornums historie.

Nørre Kornum var ifølge matriklen fra år 1662 en del af Vester Kornum, der havde 68,8 tdl. dyrket areal. Vester Kornum kom sammen med Hjermitslevgård i  Otto Skeel’s besiddelse og dermed under Birkelse gods.

I begyndelsen af 1800-tallet blev Vester Kornum delt i 2 gårde, hvoraf den ene fik navnet Nørre Kornum.

Nørre Kornum blev senere udvidet ved køb af omliggende parceller. I 1856 blev gården solgt fra stamhuset Birkelse til Christen Jensen, og det er uden tvivl han, der har bygget det nuværende stuehus i 1873.

Martinus Christensen (sikkert søn af Christen Jensen) solgte ejendommen i 1917 til dyrlæge Th. P. Therkildsen, der samme år solgte den med 180 tdl. videre Anders Lunden I 1918 blev den igen solgt til grosserer Frederik Dreyer fra Aarhus, der anlagde frøkulturer. Hans enke Anne Marie Katrine Thede overtog ejendommen efter hans død i 1923 og solgte den videre til den daværende bestyrer Chr. Georg Christiansen i 1926.

I et værk fra 1936 er følgende oplysninger:

Samlet areal:       106,5 ha

Heraf                      80,5 ha ager

16,5 ha eng

7,7 ha plantage (35-40 år gammel gran)

1,8 ha have og gårdsplads

4,5 ha er udlagt som planteskole, hvor der bla. tiltrækkes roser, sirbuske, frugttræer og andre træsorter. Der dyrkes en del køkkenurter, som sælges til Gartnernes Salgsforening i Aalborg og i Brønderslev.

Kvægbesætningen består af 40 malkekøer, 1 tyr og 30 ungkreaturer.

Der er 8 arbejdsheste, som alle er kårede og præmierede følhopper, samt et par køreheste. Der drives opdræt af hingste, og der er pt. 3 toårige og 1 etårig.

Svinebesætningen er 17-20 tillægssøer, og der leveres ca. 200 slagtesvin om året.

Fjerkræholdet er på ca. 100 høns.

Engang i 30’ erne blev husmandsstedet Sandageren købt til. Her havde familier med arbejde på Nørre Kornum deres bolig som delvis løn for deres arbejde på gården. Huset blev revet ned omkring 1950, men ”Haven” ligger der stadig, og der er stadig spor af den gamle brønd på green på Blå sløjfes 5. hul

 Sandageren omkring 1920

På den betydelige proprietærgård Nørre Kornum har mange unge landmænd fået en del af deres uddannelse som landvæsenselever, og mange unge piger er blevet oplært i husholdning hos Fru Herdis.

I 1941 blev den nuværende sidefløj ”Kavalerfløjen” opført til beboelse for eleverne på gården. Den blev senere brugt som aftægtsbolig for Fru Herdis. I dag rummer sidefløjen 2 ferielejligheder.

Af ansatte var der på gården 3 karle, 4 piger og 7 elever.

Under og efter 2. verdenskrig blev der gravet tusindvis af tørv, som blev solgt og brugt til opvarmning af husene i Brønderslev. Hullerne efter tørvegravningen er de nuværende søer ved Blå sløjfes 1. og 3. hul.

Størstedelen af jordtilliggendet blev i 1972 købt af Brønderslev Kommune, med henblik på etablering af idrætsanlæg i området. Deriblandt den nuværende golfbane.

Billede af Nørre Kornum fra før der blev etableret idrætsanlæg med rideklub, fodboldbaner og golfbane på den tilhørende jord.

De 2 længer mod syd og med vest blev fjernet sidst i 70’erne.

 Billede malet af Otto Møller i begyndelsen af 90’erne

I 1995 blev den tidligere så flotte, men nu faldefærdige proprietærgård, købt af de nuværende ejere Inger Lange og Oluf Rodding.

  

 

Ejendommen blev restaureret med stor respekt for det tidligere udseende, og med stor hjælp fra familie og gode venner.  Hundredevis af de vildtvoksende kæmpetræer blev fjernet, og i 1999 blev de 3 ferie-lejligheder færdige og lejet ud for første gang.

I 1999 blev Nørre Kornum præmieret af Brønderslev kommune, for en hensynsfuld renovering med respekt med det oprindelige formsprog og med gedigne danske byggematerialer.